Στη Χρήστος Σερέτης & Συνεργάτες η βελτιστοποίηση των λειτουργιών, η ανάπτυξη και η κερδοφορία της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πελατών μας αποτελούν βασικό μας στόχο. Ακόμα και αν το ασταθές εξωτερικό περιβάλλον φαινομενικά λειτουργεί αποτρεπτικά προς αυτή την κατεύθυνση, διαθέτουμε την εμπειρία, τις ικανότητες και τα εργαλεία ώστε να στηρίξουμε τη δραστηριότητα και το όραμα των πελατών μας προσφέροντας: 


Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) 

Μελέτες Βιωσιμότητας

Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων

Μελέτες -σε συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη μας- για την υπαγωγή σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα για νέες επιχειρήσεις (startup) ή επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν

Συμβουλές μηχανοργάνωσης / μηχανογράφησης σε συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη μας

Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting).