Με το έγγραφο Αρ. Πρωτ. 439031 του ΕΦΚΑ, ο φορέας ενημερώνει ότι με το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-03-2019) καταργούνται τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογενείας τους.

Όπως αναφέρεται στο με αρ. Πρωτ. ΔΒ3/Γ/504/01-04-2019 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ:

«Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα όπως κρατικό νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική, Κέντρα Αποκατάστασης & Αποθεραπείας, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης, θα πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.α.).»

Κάθε σχετικό προηγούμενο έγγραφο παύει να ισχύει από την έκδοση του εν λόγω εγγράφου.

Δείτε το έγγραφο στην Online τράπεζα.