Το γραφείο μας παρέχει όλες εκείνες τις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες που θα επιτρέψουν στους πελάτες μας να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στο επιχειρηματικό τους όραμα. Εργαζόμαστε με γνώμονα τις ιδιαίτερες και ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη μας, αντιμετωπίζοντας την επιχείρησή του εξατομικευμένα, με πνεύμα δημιουργικό και όχι διεκπεραιωτικό. Σε αυτό το πλαίσιο προσφέρουμε τις παρακάτω λογιστικές-φοροτεχνικές υπηρεσίες:


Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών

Λογιστικό έλεγχο και επίβλεψη όλων των τύπων εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, Προσωπικές Εταιρείες κ.λπ.)

Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής

Πλήρη εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων(ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης)πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία

Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)

Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Νομαρχία, Επιμελητήρια, Ασφαλιστικούς Φορείς κλπ)

Πληρωμές φορολογικών υποχρεώσεων ηλεκτρονικά μέσω e-banking

Ρυθμίσεις φορολογικών εκκρεμοτήτων και αξιοποίηση του συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρει η υπηρεσία

Σύνταξη του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων

Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση

Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων

Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων

Σύσταση ημεδαπών εταιρειών

Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών

Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι

Ιδρύσεις - Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών