Γνωρίζουμε καλά πως το εργατικό δυναμικό των πελατών μας αποτελεί τη βασική κινητήριο δύναμη της επιχείρησής τους. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων στο επίπεδο σχέσεων εργοδοτών και εργαζομένων και παρέχουν σαφή και καθαρή εικόνα της μισθοδοσίας ανά πάσα στιγμή. Ως εκ τούτου συντελούν στην απρόσκοπτη, διαφανή και κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα των πελατών μας, προσφέροντας:


Ενημέρωση σε όλα τα εργατικά θέματα σχετικά με άδειες, ασθένειες, συλλογικές και ελαστικές συμβάσεις εργασίας (part time, εκ περιτροπής, διαθεσιμότητα).

Κατάρτιση επιχειρηματικών συμβάσεων.

Υπολογισμό και έλεγχο της μισθοδοσίας με ανάλυση σε μικτές αποδοχές, ασφαλιστικές κρατήσεις - εισφορές ,ΦΜΥ και άλλες κρατήσεις.

Εκτύπωση αποδείξεων πληρωμών.

Προετοιμασία και υποβολή αρχείου ή μαγνητικού μέσου για την απευθείας πληρωμή των μισθών μέσω τράπεζας.

Εκτύπωση reports (ανά Service Line , Sub Management Unit and Grade)

Εκκαθάριση φόρου εργαζομένων και προετοιμασία βεβαιώσεων αποδοχών για τη δήλωση εισοδήματός τους.

Υπολογισμούς αποζημιώσεων απόλυσης για όλο το προσωπικό προς χρήση προβλέψεων.

Υπολογισμό αποζημιώσεων σε περιπτώσεις καταγγελίας συμβάσεως ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης.

Έκδοση βεβαιώσεων εργοδότη για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τον ΟΑΕΔ κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων.

Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.

Προετοιμασία και ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων, αποχωρήσεων, τροποποίησης ωραρίων, πραγματοποίησης υπερωριών.

Προετοιμασία και ηλεκτρονική υποβολή της ετήσιας κατάστασης προσωπικού.

Σύνταξη και ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ (ενσήμων) στο ΙΚΑ.

Εκπροσώπηση σε επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία σε περιπτώσεις παραβάσεων, ενστάσεων ασφαλιστικών και εργατικών διαφορών για την ελάχιστη επιβάρυνση των πελατών μας. 

Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών ηλεκτρονικά μέσω e-banking.

Απογραφή στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή Προσωρινών Δηλώσεων καθώς και ετήσιας Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Διεκπεραίωση ρυθμίσεων οφειλών σε ΙΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία.

Προετοιμασία προϋπολογισμών κόστους μισθοδοσίας (labor budgeting)) κατόπιν υποδείξεων του εργοδότη.