Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων» επιδιώκεται η παράταση της δυνατότητας επανένταξης στις απολεσθείσες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 291 του ν. 4738/2020 (Α' 207) των πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και ο ορισμός της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις αυτές.

Παρατίθενται ακολούθως οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 1 στο σύνολό τους:

Άρθρο 1

Παράταση της δυνατότητας επανένταξης υπό όρους των οφειλετών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής για βεβαιωμένες οφειλές-Αντικατάσταση άρθρου 291 ν. 4738/2020

Το άρθρο 291 του ν. 4738/2020 (Α'207) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 291

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοίού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17του ν. 4321/2015, των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017

Οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο,Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε μετον ν. 4682/2020 (Α' 76),την από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και τον ν. 4690/2020, οι οποίοι απώλεσαν κατάτη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και Νοεμβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: α) τα άρθρα 1-17 του ν. 4321/2015 (Α' 32), β)τα άρθρα 98-109 του ν. 4611/2019 (Α' 73) καιγ) τονν. 4469/2017 (Α' 62), δύνανταινα επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2020, η οποία πρέπεινα πραγματοποιηθεί μέχριτην τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η καταληκτική ημερομηνίατηςαναβιώσασαςρύθμισηςεπεκτείνεταικατάτο πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.».

Πηγή: www.forin.gr