Με τις διατάξεις του άρθρου 3 της τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων» θεσπίζεται ένα μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων της εστίασης καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτίθεται να επιχορηγήσει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις για την προμήθεια θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου.

Για την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης της ως άνω ενίσχυσης, λαμβανομένης υπ' όψιν της ανεπαρκούς ρευστότητας των επιχειρήσεων εστίασης καθώς και του ύψους των ενισχύσεων (μέχρι 100 Ευρώ ανά θερμαντικό σώμα και μέχρι 5000 Ευρώ ανά χώρο εστίασης), κρίνεται απαραίτητη η διασφάλιση ότι το σχετικό ποσό είναι στη διάθεση των επιχειρήσεων στο σύνολό του, είναι ακατάσχετο και δεν επιβάλλεται επί του ποσού αυτού φόρος, κράτηση, παρακράτηση ή συμψηφισμός με οποιεσδήποτε οφειλές, φορολογικές, ασφαλιστικές ή άλλες. Συνακόλουθα, απαλλάσσονται οι δικαιούχοι από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής καί ασφαλιστικής ενημερότητας, τόσο κατά το στάδιο της υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής, όσο και κατά την είσπραξη της ενίσχυσης.

Παρατίθενται ακολούθως οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 3 στο σύνολό τους:

Άρθρο 3

Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για τις ενισχύσεις που αφορούν προμήθεια θερμαντικών σωμάτων από τις επιχειρήσεις εστίασης

Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 30ης.4.2021, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Πηγή: www.forin.gr