Τροπολογία με αριθμό 1839/158 10-12-2018 κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», που αφορά πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό του ημίσεος των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη των εργαζομένων έως 25 ετών, με στόχο την ενίσχυση της εργασίας των νέων. Οι όροι υπαγωγής στο πρόγραμμα και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.

Δείτε την τροπολογία εδώ.