Γιώργος Α. Παπαδόπουλος - Οικονομολόγος, MSc

Στις διατάξεις του ΚΦΕ και πιο συγκεκριμένα στην παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν.4172/2013 ορίζεται εκτός των άλλων ότι, κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωμές για αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν αυτές έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο, υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή παρακράτησης 20%.

Επομένως, σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται μόνο οι αμοιβές που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και οι μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα εάν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, οι οποίοι παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, φορείς γενικής κυβέρνησης, κ.λπ..

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες είναι φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ενεργείται παρακράτηση φόρου μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

Σχετικά με τις αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες, στην ΠΟΛ. 1120/2014 αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις διατάξεις του προηγούμενου ΚΦΕ (N. 2238/1994, άρθρο 48), χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα επαγγέλματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που ασκούν ατομικά το επάγγελμα του δικηγόρου, του αρχιτέκτονα και του μηχανικού.

Στην παρ. 4 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι : «Ειδικά, για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς ο προκαταβλητέος φόρος υπολογίζεται ως εξής:

α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων.

β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά.».

Ακόμα, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013, ορίζεται ότι : «α) Στις αμοιβές που λαμβάνουν δικηγόροι οφείλεται προκαταβολή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Δεν υπολογίζεται προκαταβλητέος φόρος επί των αμοιβών για παραστάσεις, καθώς και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται με τον εντολέα τους με σύμβαση έμμισθης εντολής και αμείβονται με πάγια αντιμισθία.

β) Ομοίως, δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στις περιπτώσεις που ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64.».

Σχετικά με τις νομικές υπηρεσίες που παρέχει δικηγόρος έναντι πάγια αντιμισθίας, για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε. θεωρείται ότι υφίσταται εργασιακή σχέση και επομένως οι αμοιβές που λαμβάνονται, χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογούνται με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα:

Αρχιτέκτονες - Μηχανικοί

1. Στην παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών, στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, φορείς γενικής κυβέρνησης, κ.λπ., υπολογίζεται μόνο παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%. Η παρακράτηση φόρου διενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

2. Στην περίπτωση συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων, υπολογίζεται μόνο προκαταβλητέος φόρος με ποσοστό 4%.

3. Στην περίπτωση συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά, υπολογίζεται μόνο προκαταβλητέος φόρος με ποσοστό 10%.

Δικηγόροι

1. Στην περίπτωση παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών δικηγόρων, στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, φορείς γενικής κυβέρνησης, κ.λπ., υπολογίζεται μόνο παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%. Η παρακράτηση φόρου διενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

2. Στην περίπτωση αμοιβών, εκτός των αμοιβών για παραστάσεις και εκτός των αμοιβών για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται με τον εντολέα τους με σύμβαση έμμισθης εντολής και αμείβονται με πάγια αντιμισθία, υπολογίζεται μόνο προκαταβολή φόρου με συντελεστή 15%.

3. Στην περίπτωση αμοιβών που προκύπτουν από πάγια αντιμισθία, υπολογίζεται μόνο παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις και τις μειώσεις φόρου του άρθρου 16 του Ν. 4172/2013.

 7/10/2015