Σημαντικές αλλαγές επήλθαν μετά την ψήφιση και την εφαρμογή του νέου Ποινικού Κώδικα και του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν. 4619/2019 και 4620/2019 ΦΕΚ Α' 95/11.6.2019), οι οποίοι ισχύουν και εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2019.

Μετά από τις ανωτέρω δομικές αλλαγές στο ποινικό μας σύστημα και ως απόρροια αυτών, εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ η Ε.2125/5.7.2019 εγκύκλιος με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν.4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο». Ιδιαίτερα σημαντικά θέματα που τροποποιούνται, όσον αφορά την φορολογική διοίκηση, είναι τα εξής:

· Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 περί του ποινικού αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους, με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού και ειδικότερα με την προσθήκη νέου εδαφίου (γ΄) στην παράγραφο αυτή.

· Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο δεύτερο του νόμου αυτού, από την 1/7/2019. Λόγω της αναδρομικής ισχύος της επιεικέστερης διάταξης ποινικού νόμου κατά το άρθρο 2 του νέου Ποινικού Κώδικα, οι κοινοποιούμενες διατάξεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς, δυνάμει του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, στο ακροατήριο υποθέσεις.

· Επαναρρυθμίζεται το προβλεπόμενο στο άρθρο 25 του Ν. 1882/1990 ποινικό αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

· Δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ποινικής ευθύνης του προσώπου, οι ακόλουθες οφειλές:

· (α) Χρέη που προέρχονται από τη μη εκτέλεση (αμιγώς) χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν από ποινικό δικαστήριο και οι σχετικές με αυτές προσαυξήσεις, τόκοι και λοιπές επιβαρύνσεις.

· (β) Χρέη που προέρχονται από τα φορολογικά αδικήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), μαζί με τις σχετικές με αυτά προσαυξήσεις, τόκους και λοιπές επιβαρύνσεις.

· Για τις νέες αιτήσεις ποινικής δίωξης που υποβάλλονται από τη φορολογική διοίκηση για τις περιπτώσεις τέλεσης του ποινικού αδικήματος του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 , οι οφειλές των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) θα πρέπει να εξαιρούνται από τον πίνακα χρεών.

Δείτε το σύνολο της Ε.2125/5.7.2019 εγκυκλίου, στην OnlineΤράπεζα.

Πηγή : e-forologia.gr