Με έγγραφο του ΟΑΕΔ γνωστοποιούνται οι νέες ρυθμίσεις βάσει του άρθρου 56 του ν.4430/2016 που αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους στο μητρώο του Οργανισμού και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Με το άρθρο 56 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/31-10-2016) αντικαταστάθηκαν οι παρ. 2 & 3 του άρθρ. 30 του Ν. 4144/2013 (Α΄ 88) ενώ με το άρθρο 57 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.4455/2017 (Α΄22), ορίστηκαν οι μεταβατικές ρυθμίσεις εφαρμογής των διατάξεων αυτών.

Νέες προϋποθέσεις συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης

Μετά τα παραπάνω και αναφορικά με τη συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ισχύουν τα εξής:

1. `Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, επιδοτούμενοι ή μη, οι οποίοι προτίθενται - από την έναρξη ισχύος του Ν.4430/2016 (31/10/2016) και εφεξής - να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης, επιδοτούμενα ή μη, θα παραμένουν εγγεγραμμένοι και ο χρόνος κατάρτισης θα μετράται ως χρόνος ανεργίας μόνο εφόσον πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4144/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 56 του Ν.4430/2016 , δηλαδή:

α) να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης,

β) να δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ πριν από την έναρξή του και

γ) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Προσοχή: Ως ημερολογιακό έτος ορίζεται το έτος που άρχεται από την 01.01 και λήγει την 31.12 του ίδιου έτους. Για παράδειγμα, συναλλασσόμενος που δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης την 20/03/2017 θα πρέπει από 01/01/2015 έως και 31/12/2016 να μην έχει συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ενώ εξυπακούεται και κατά το διάστημα μέχρι την 20/03/2017.

2. Σημειώνεται ότι προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης Δημόσιου ή Ιδιωτικού Φορέα είναι εκείνα που έχουν στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων, δηλαδή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).

3. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης εξακολουθούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι επιδοτούμενοι ή μη στο μητρώο ανέργων που δεν πληρούν έστω και μία εκ των τριών προϋποθέσεων της παρ. 2, του άρθρου 56, του Ν.4430/2016 θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων και θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεγγραφής μετά την άρση του λόγου διαγραφής (ολοκλήρωση του προγράμματος).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ι

Ενδιαφερόμενος που δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει από 20/03/2017 έως 20/10/2017 αλλά εγγράφηκε στο μητρώο ανέργων την 20η/12/2016, δεν πληροί την προϋπόθεση α’ της παρ.2 του άρθρου 56 (τετράμηνη ανεργία) και ως εκ τούτου διαγράφεται από το μητρώο ανέργων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙI

Άνεργος που είναι εγγεγραμμένος ήδη 4 μήνες και δηλώνει ότι πρόκειται να συμμετάσχει στις 26/03/2017 σε πρόγραμμα κατάρτισης αλλά έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης μετά την 31η/12/2014 (ημερομηνία έναρξης του προγράμματος) δεν πληροί την προϋπόθεση γ’ της παρ.2 του άρθρου 56, και ως εκ τούτου διαγράφεται από το μητρώο ανέργων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙII

Εγγεγραμμένος άνεργος για τον οποίο διαπιστώνεται εκ των υστέρων ότι δεν έχει ενημερώσει εμπροθέσμως την Υπηρεσία πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, δεν πληροί την προϋπόθεση β’ της παρ.2 του άρθρου 56, και ως εκ τούτου διαγράφεται από το μητρώο ανέργων.

5Οι επιδοτούμενοι άνεργοι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ.56 του Ν.4430/2016, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται ανωτέρω, θα λαμβάνουν ταυτόχρονα και την τακτική επιδότηση ανεργίας και την αποζημίωση από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, ανεξάρτητα με το ύψος της επιδοτούμενης κατάρτισης και χωρίς οποιονδήποτε συμψηφισμό.

Σε περίπτωση που ο επιδοτούμενος άνεργος που επιθυμεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δεν διαθέτει σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2961/54, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά συνέπεια, η επιδότηση ανεργίας του θα αναστέλλεται για το διάστημα της παρακολούθησης του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρ. 22 του ν.δ. 2961/54 και την παρ.1ζ του αρθρ.7 του Κανονισμού Παροχών Ανεργίας και Στράτευσης του Οργανισμού, το δελτίο ανεργίας του θα διαγράφεται και ο ενδιαφερόμενος θα έχει δικαίωμα συνέχισης της επιδότησης μετά την άρση του λόγου της αναστολής (ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος) σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54 και το άρθρ.10 του ανωτέρω Κανονισμού, και εντός δύο ετών από την έγκριση της απόφασης για επιδότηση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙV

Άνεργος για τον οποίο έχει εγκριθεί δωδεκάμηνη επιδότηση, είναι εγγεγραμμένος δύο μήνες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, εντάσσεται σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτή την περίπτωση, η επιδότησή του αναστέλλεται από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος και το δελτίο του διαγράφεται. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εντός δύο ετών από την ημερομηνία έγκρισης της επιδότησης, μπορεί να προσέλθει στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, και να αιτηθεί τη συνέχιση της επιδότησής του.

Ομοίως θα αναστέλλεται η επιδότηση λόγω ανεργίας και θα διαγράφεται από το μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, εφόσον δεν έχει εμπρόθεσμα ενημερώσει την Υπηρεσία για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ή αν είχε συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα κατά τα δύο προηγούμενα έτη.

6. Όλα τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και στους δικαιούχους του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, καθώς και για το Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως απασχολουμένων, εφόσον οι δικαιούχοι έχουν επιλέξει να είναι κάτοχοι Δελτίου Ανεργίας.

7. Σημειώνεται ότι είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης, οι συμμετέχοντες σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε αυτά και, εφόσον ταυτόχρονα απασχολούνταν με εξαρτημένη σχέση εργασίας μετά τη λήξη ή λύση αυτής, πληρούν τις προϋποθέσεις να 6 επιδοτηθούν λόγω ανεργίας. Στην περίπτωση αυτή, και σε σχέση με τους σπουδαστές σε Ι.Ε.Κ., θα εφαρμοστεί η παρ. 2 της με αριθμ.1649/31/14-06-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία: «Οι εργαζόμενοι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. των οποίων λύεται ή λήγει η σχέση εργασίας τους κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου μέχρι τη λήξη της τακτικής επιδότησής τους. Μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησής τους αντιμετωπίζονται ομοίως ως μη επιδοτούμενοι άνεργοι», καθώς δεν έρχεται σε αντίθεση με την εν λόγω διάταξη.

Κατά συνέπεια, σπουδαστής σε Ι.Ε.Κ. κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, εφόσον ταυτόχρονα απασχολούνταν σε εξαρτημένη απασχόληση και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, και μόνον εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας, δύναται να εγγραφεί κανονικά στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας παράλληλα με τη φοίτηση του. Ο χρόνος κατάρτισης των επιδοτούμενων ανέργων αυτής της κατηγορίας που παρακολουθούν πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.

Από την επομένη της λήξης της τακτικής επιδότησης, και καθώς η κατάσταση του εμπίπτει πλέον σε εκείνη των εγγεγραμμένων - μη επιδοτουμένων- στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, το δελτίο ανεργίας του θα διαγραφεί σύμφωνα με την παρ. 2 της με αριθμ.1649/31/14-06-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού. Ακολούθως, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο ενδιαφερόμενος θα έχει δικαίωμα αίτησης επανεγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

8. Για τα άτομα που συμμετέχουν σε κατάρτιση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν.δ. 2961/54, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Έτσι, αν δεν εντάσσονται: α) στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 56 του ν.4430/2016, δηλαδή ήταν ήδη εγγεγραμμένοι άνεργοι που ακολούθως συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και πληρούσαν τις προϋποθέσεις της διάταξης ή β) στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 της με αριθμ.1649/31/14-06-2016 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, δεν είναι δυνατό να εγγραφούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ, καθώς δεν θεωρούνται άνεργοι.

9. Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει άμεσα οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ να προχωρήσουν στην εφαρμογή της εν θέματι διάταξης για τους εγγεγραμμένους ανέργους που από την έναρξη ισχύος του ν.4430/2016, προσήλθαν και υπέβαλαν Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, ενημερώνοντας για την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στην υποχρέωση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρ.56 του Ν. 4430/2016.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς την τήρησή τους και οι άλλες δύο (2) προϋποθέσεις του άρθρου 56 του Ν.4430/2016, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση της διάταξης.

10. Αναφορικά με την παράγραφο 4 του άρθρου 56 του Ν.4430/2016, περί της κατάργησης της περ. γ΄ της παρ.2 του άρθρ.3 του ν.1545/1985, και η οποία δεν επηρεάζει το περιεχόμενο της παρούσας εγκυκλίου, θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες.

Δείτε το σύνολο του εγγράφου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και ρυθμίσεις για τη μεταβατική περίοδο με παραδείγματα στην Online τράπεζα.