Δόθηκε στη δημοσιότητα το με αριθμό πρωτ. Αριθμ. ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016 έγγραφο με θέμα «Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του Ν.4172/2013 για το έτος 2016».

Οι υπεράκτιες δικαιοδοσίες διακρίνονται κατά κύριο λόγο σε αυτές που διαθέτουν ένα δίκτυο Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με άλλα κράτη και σε αυτές που δεν διαθέτουν τέτοιες συμβάσεις. Συνήθως, αν και όχι απαραίτητα, οι χώρες με μηδενικούς φορολογικούς συντελεστές είναι αυτές που δεν έχουν συνάψει διμερείς συμβάσεις, ενώ οι χώρες με χαμηλή αλλά όχι ανύπαρκτη άμεση φορολογία συχνά προσφέρουν και οφέλη από διακρατικές συμβάσεις.

Ο Ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε. και ειδικά το άρθρο 65, αναφέρεται στα «Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς» και συγκεκριμένα:

«1. Κράτος για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου νοείται το κράτος ή η περιοχή δικαιοδοσίας ή η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος που τελεί υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου.

2. Σύμβαση διοικητικής συνδρομής, για την εφαρμογή Κ.Φ.Ε. νοείται η διεθνής σύμβαση που επιτρέπει την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας των συμβαλλόμενων μερών

3. Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία:

α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα και

β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση διοικητικής συνδρομής με τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά.

4. Τα μη συνεργάσιμα κράτη καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου και περιλαμβάνονται σε κατάλογο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δημοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους ως εξής:

α) Αφαιρούνται τα κράτη που μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης έχουν συνάψει και εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής.

β) Προστίθενται τα κράτη που:

αα) ενώ έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, οι διατάξεις της εν λόγω σύμβασης ή η εφαρμογή τους δεν επέτρεψαν στην ελληνική φορολογική διοίκηση να λάβει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας,

ββ) δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, αν και η Ελλάδα είχε προτείνει, πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους, τη σύναψη τέτοιας σύμβασης.

γ) Αφαιρούνται ή προστίθενται τα κράτη που δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, στα οποία η Ελλάδα δεν είχε προτείνει τη σύναψη τέτοιας σύμβασης πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους και για τα οποία το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα που συστήθηκε με απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α. της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, θεωρεί ότι αντίστοιχα προβαίνουν ή όχι στην ανταλλαγή όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των φορολογικών νομοθεσιών των συμβαλλόμενων μερών.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά με τα μη συνεργάσιμα κράτη εφαρμόζονται για αυτά που προστίθενται στον κατάλογο της προηγούμενης παραγράφου, από την 1η Ιανουαρίου του επομένου της δημοσίευσης έτους. Γι’ αυτά που αφαιρούνται από τον κατάλογο, η εφαρμογή των διατάξεων παύει από τη δημοσίευσή του…

7. Τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου και περιλαμβάνονται σε κατάλογο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δημοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το με αριθμό πρωτ. ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016 έγγραφο, καθορίζει τα μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη για το 2016, ως εξής:

α/α

1.

Ανδόρα

Andorra

2.

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

Antigua and Barbuda

3.

Μπαχάμες

The Bahamas

4.

Μπαχρέιν

Bahrain

5.

Μπαρμπάντος

Barbados

6.

Μπρουνέι

Brunei

7.

Νήσοι Κουκ

The Cook Islands

8.

Ντομίνικα

Dominica

9.

Γρενάδα

Grenada

10.

Γουατεμάλα

Guatemala

11.

Λίβανος

Lebanon

12.

Λιβερία

Liberia

13.

Λιχτενστάιν

Liechtenstein

14.

Μαλαισία

Malaysia

15.

Νήσοι Μάρσαλ

Marshall Islands

16.

Μονακό

Monaco

17.

Ναούρου

Nauru

18.

ΠΓΔΜ

FYROM

19.

Νιούε

Niue

20.

Παναμάς

Panama

21.

Φιλιππίνες

Philippines

22.

Αγία Λουκία

St. Lucia

23.

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

St. Kitts and Nevis

24.

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

St. Vincent and the Grenadines

25.

Σαμόα

Samoa

26.

Παρθένοι νήσοι των ΗΠΑ

US Virgin Islands

27.

Βανουάτου

Vanuatu

28.

Ουρουγουάη

Uruguay

29.

Χόνγκ-Κόνγκ

Hong-Kong

Τέλος, να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. ιγ΄ του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, ορίζεται ότι:

«Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:..

ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή…»

Δείτε το σύνολο του κειμένου του με αριθμό πρωτ. ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016 εγγράφου στην on line τράπεζα