Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4468/28.4.2017, η 1η Μαΐου καθορίστηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετατίθεται η αργία της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα.

Κατά την ημέρα της Πρωτομαγιάς, η οποία καθορίστηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική εν γένει δραστηριότητα. Φέτος, η ημέρα της Πρωτομαγιάς συμπίπτει με ημέρα Τρίτη.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ναι μεν απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική εν γένει δραστηριότητα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών, αλλά υπάρχουν βέβαια οι εξαιρέσεις οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 7 του Β.Δ. 748/1966. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο αυτό αναφέρονται κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και να απασχολήσουν το προσωπικό τους κατά τις Κυριακές και τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 1 Μαΐου 2018:

  • Οι μισθωτοί οι οποίοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς φυσικά καμία προσαύξηση.
  • Οι μισθωτοί οι οποίοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό και δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δεν δικαιούνται επιπλέον αποδοχές πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Τρίτη 1 Μαΐου 2018:

  • Οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, καθώς και προσαύξηση 75% η οποία θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιο των μισθωτών αυτών για όσες ώρες απασχοληθούν.
  • Οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και απασχολούνται σε επιχείρηση που εξαιρείται των διατάξεων περί αργίας κατά τις ημέρες των Κυριακών και των εορτών και θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται μόνο την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους.

Αντίθετα σε επιχείρηση η οποία θα λειτουργήσει κατ΄ εξαίρεση την ημέρα αυτή (επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί αργίας κατά τις ημέρες των Κυριακών και αργιών), οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους και επιπλέον το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους.

Σημείωση: Κατόπιν αδείας της αρμόδιας Επιθεωρήσεως Εργασίας, δύναται να επιτραπεί η λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων, υπηρεσιών και εργασιών, καθώς και η απασχόληση του προσωπικού αυτών κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του Β.Δ. 748/1966. Η αίτηση για άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας υποβάλλεται εκ μέρους του εργοδότη στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.sepenet.gr.

Παράδειγμα

Η επιχείρηση «Α», η οποία λειτουργεί με καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης και εξαιρείται των διατάξεων περί αργίας κατά τις Κυριακές και ημέρες αργιών, απασχόλησε την Τρίτη 1 Μαΐου 2018 τον μισθωτό Παπαδόπουλο από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:40 μ.μ. Ο μισθωτός Παπαδόπουλος είναι εργατοτεχνίτης. Το πραγματικό του ημερομίσθιο ανέρχεται στα 40,00 €, ενώ το νόμιμο ημερομίσθιο στα 26,18 €.

Πώς υπολογίζεται η αμοιβή του παραπάνω μισθωτού που απασχολήθηκε κατά την Τρίτη 1 Μαΐου 2018;

Απάντηση

Ο μισθωτός Παπαδόπουλος για την απασχόληση των 6 ωρών και 40 λεπτών δικαιούται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό του, καθώς και την προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου του. Πιο αναλυτικά:

Νόμιμο ωρομίσθιο = 26,18 x 6/40 = 26,18 x 0,15 = 3,93 €

Προσαύξηση = Νόμιμο ωρομίσθιο x ώρες εργασίας x 75% = 3,93 x 6,67 x 0,75 = 19,66 €

* Το 6,67 προκύπτει από την ανάλυση των 6 ωρών και 40 λεπτών και ειδικότερα από την πρόσθεση των 6 ωρών και των 40 λεπτών της ώρας (40/60 = 0,67), δηλαδή 6+0,67 = 6,67 ώρες.

Συνολική αμοιβή = 40,00 + 19,66 = 59,66 €